OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

slides 03 suede green moss

  • 2022-08-24
  • Hit : 228


이끼(Green Moss) 색을 보면 추상표현주의의 선구자인 브라이스 마든(Brice marden) 작가가 떠오른다. 그의 작업 방식은 불교 수행에 가까운 고행이다. 2019년부터 브라이스 마든의 책들을 아마존에서 어렵게 직구해 공부해왔다. 지금은 그때보다 구하기 힘들어진 것으로 안다. 


마든은 전형적인 모더니스트이다. 개념예술과는 상반된 순수회화에 가깝다. 새롭기보다 미니멀해서 자칫하면 단조로워 보일 수 있다. 특별한 이유 없이 이 작가가 좋다. 끌린다. 무언가 너무 좋을 때 좋아하는 데 이유가 없듯, 나에게 브라이스 마든이 그렇다. 인공조명처럼 똑같은 조명 색상 아래에서 작업하지 않고 빛이 희미한 어두운 시간에 앉아 그려나간다. 그는 보이지 않는 색감, 명상적이고 영적인 컬러를 만들어 낸다.


자연은 단순한 초록색이 아니다. 적어도 나에게는 어떤 태도에 가깝다. 보이지 않는 진실을 마주하기 위한 마음과도 같다. 나는 그런 상징적인 컬러를 끊임없이 찾고 그로 인한 평화로운 내적 상태를 전달하고 싶다. 생각이 많았던 2021년 늦 겨울과 이른 봄의 사이, 동네 뒷산인 가림산에 올랐다. 이때 사람들이 가지 않는 새로운 산책 루트를 발견하게 되었다. 제법 무거운 콘탁스 g2를 가지고 주변의 이끼들을 기록했다. 잡념이 많을수록 셔터를 누를 때 힘이 잔뜩 들어간다. 힘을 빼는 연습은 생각을 줄이는 연습과도 같다. 힘을 빼고 더 많은 기록을 해야겠다.


이끼는 감춰진  오묘하다 컬러가 아닌 벨벳같이 오묘한 느낌을 낸다이끼에 영감을 받아 탄생한 컬러그린모스다.글 | 박유진
사진 | 박유진
댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE