OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

balmoral 07 restock

  • 2021-06-25
  • Hit : 1399


진심을 향한 여정


영화 <녹색 광선>(1986)을 통해 수십 년 전 지구 반대편 누군가의 여름이 우리의 현재와 많이 다르지 않았다는 것을 발견할 수 있다. 친구의 취소 통보로 인해 바캉스가 무산된 상황은 마치 어쩔 수 없이 자유로운 휴가를 빼앗겨 버린 우리 같기도 하다. 무엇보다도 주인공 델핀느는 연신 울음을 터뜨리는 이유는 곁에 있는 친구들마저 자신을 온전히 이해해 주지 않기 때문이었다. 어쩌면 우리에게 가장 결핍된 것은 먼 곳에 놓인 자유가 아니라 가까운 곳에 있어야 할 할 진심이 아닐까.


좋아하는 상대를 만나고도 쉬이 마음을 열지 못하는 그녀가 꼭 보고 싶었던 것은 바로 녹색 광선이었다. 하루의 마지막 햇빛이 자취를 감추기 직전 번뜩이는 초록빛을 목격한다면 상대방의 마음을 읽을 수 있다고 믿기 때문이었다. 사랑을 좇아 영화 속 장면 사이사이를 열심히도 거닐은 그녀는 과연 진심을 목격했을까. 그녀가 믿음으로 인해 걷고 걸음으로 인해 확신을 얻는 과정 속에서 우리도 어떤 기대를 갖게 된다. 지금 주어진 나날들을 함께 걸어 나가면 우리도 언젠가 서로의 솔직한 마음에 다다를 수 있다고.기획 | 윤지혜 jihye yoon
사진 | 박유진 eugene bahc
모델 | 이경 lee kyung, 조성식 sungsik zo
화보 기획 및 편집 | 정진욱  jinwook chung


의상협찬 | courbui, pottery, projet, urbanic 30
쥬얼리협찬 | a.neujac
댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE