OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
드레스 모델 착용 이미지-S2L3
드레스 모델 착용 이미지-S2L6
드레스 상품 이미지-S3L4
드레스 모델 착용 이미지-S2L1
드레스 모델 착용 이미지-S3L5
드레스 모델 착용 이미지-S3L6
기본 정보
상품명 blucher 12 leather white
판매가 ₩290,000
상품간략설명

description
크리켓볼의 니팅(knitting) 된 트리플 스티치(triple stitch)에 영감을 받아 디자인했습니다. 80년대 빈티지 코트화의 납작한 실루엣을 구현하기 위해 신발 앞코의 선심을 제거하고 갑피에 부드러운 베지터블 가죽을 사용해 신었을 때 자연스럽게 주름이 잡히는 것이 특징입니다.

자사의 생체역학적 기술이 적용된 인솔 패드와 신발의 뒷부분에 최대한 충전재를 많이 넣어 안정적인 착용감을 느낄 수 있습니다. 아웃솔은 고무나무에서 추출된 원액 hevea milk로 화학용품을 사용하지 않은 천연소재로 만들었으며 모든 작업은 기계가 아닌 손으로 제작됩니다.

룩북 보러가기


how we make it

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽 갑피

베지터블 태닝한 포르투갈산 소가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 세미 아날린 송아지 가죽 안감

프랑스산 헤베아 고무나무에서 추출된 핸드메이드 천연고무 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

시멘트 공법

made in Portugalnotice

반 사이즈 다운하시는 것을 추천합니다.

굽 높이 : 2.5cm

제품 가죽 특성상 착용자의 족형에 맞게 주름이 지기 쉽습니다. 과도한 시착으로 제품에 주름이 발생한 경우 교환 및 반품이 어려울 수 있습니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

가죽과 아웃솔 모두 자연 소재이므로 개체별 차이가 있을 수 있으며 부드러운 베지터블 가죽 특성상 표면이 균일하지 않은 요철이 느껴질 수 있습니다. 이는 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
blucher 12 leather white 수량증가 수량감소 290000 (  )

description
크리켓볼의 니팅(knitting) 된 트리플 스티치(triple stitch)에 영감을 받아 디자인했습니다. 80년대 빈티지 코트화의 납작한 실루엣을 구현하기 위해 신발 앞코의 선심을 제거하고 갑피에 부드러운 베지터블 가죽을 사용해 신었을 때 자연스럽게 주름이 잡히는 것이 특징입니다.

자사의 생체역학적 기술이 적용된 인솔 패드와 신발의 뒷부분에 최대한 충전재를 많이 넣어 안정적인 착용감을 느낄 수 있습니다. 아웃솔은 고무나무에서 추출된 원액 hevea milk로 화학용품을 사용하지 않은 천연소재로 만들었으며 모든 작업은 기계가 아닌 손으로 제작됩니다.

룩북 보러가기


how we make it

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽 갑피

베지터블 태닝한 포르투갈산 소가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 세미 아날린 송아지 가죽 안감

프랑스산 헤베아 고무나무에서 추출된 핸드메이드 천연고무 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

시멘트 공법

made in Portugalnotice

반 사이즈 다운하시는 것을 추천합니다.

굽 높이 : 2.5cm

제품 가죽 특성상 착용자의 족형에 맞게 주름이 지기 쉽습니다. 과도한 시착으로 제품에 주름이 발생한 경우 교환 및 반품이 어려울 수 있습니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

가죽과 아웃솔 모두 자연 소재이므로 개체별 차이가 있을 수 있으며 부드러운 베지터블 가죽 특성상 표면이 균일하지 않은 요철이 느껴질 수 있습니다. 이는 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

상품명

blucher 12 leather white

판매가

₩290,000

상품간략설명

description
크리켓볼의 니팅(knitting) 된 트리플 스티치(triple stitch)에 영감을 받아 디자인했습니다. 80년대 빈티지 코트화의 납작한 실루엣을 구현하기 위해 신발 앞코의 선심을 제거하고 갑피에 부드러운 베지터블 가죽을 사용해 신었을 때 자연스럽게 주름이 잡히는 것이 특징입니다.

자사의 생체역학적 기술이 적용된 인솔 패드와 신발의 뒷부분에 최대한 충전재를 많이 넣어 안정적인 착용감을 느낄 수 있습니다. 아웃솔은 고무나무에서 추출된 원액 hevea milk로 화학용품을 사용하지 않은 천연소재로 만들었으며 모든 작업은 기계가 아닌 손으로 제작됩니다.

룩북 보러가기


how we make it

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽 갑피

베지터블 태닝한 포르투갈산 소가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 세미 아날린 송아지 가죽 안감

프랑스산 헤베아 고무나무에서 추출된 핸드메이드 천연고무 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

시멘트 공법

made in Portugalnotice

반 사이즈 다운하시는 것을 추천합니다.

굽 높이 : 2.5cm

제품 가죽 특성상 착용자의 족형에 맞게 주름이 지기 쉽습니다. 과도한 시착으로 제품에 주름이 발생한 경우 교환 및 반품이 어려울 수 있습니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

가죽과 아웃솔 모두 자연 소재이므로 개체별 차이가 있을 수 있으며 부드러운 베지터블 가죽 특성상 표면이 균일하지 않은 요철이 느껴질 수 있습니다. 이는 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

드레스 모델 착용 이미지-S2L3
드레스 모델 착용 이미지-S2L6
드레스 상품 이미지-S3L4
드레스 모델 착용 이미지-S2L1
드레스 모델 착용 이미지-S3L5
드레스 모델 착용 이미지-S3L6