OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
신발 모델 착용 이미지-S1L2
신발 모델 착용 이미지-S1L3
신발 상품 이미지-S2L2
기본 정보
상품명 balmoral 08 suede/cordura crescent black
판매가 ₩270,000 재입고 알림 SMS
상품간략설명

description
한국의 다양한 산지에서 가볍게 걸을 수 있는 트레킹화를 현대적으로 재해석했습니다. 안정감을 느낄 수 있는 컬러조합을 위해 블랙과 그레이 코듀라로 제작했으며 어두운 밤하늘 초승달에서 영감을 받아 crescent black이 탄생하게 되었습니다.


how we make it

미국 캔자스에서 직조한 코듀라 나일론

발수 가능한 소재로 크롬 태닝한 이탈리아산 스웨이드 소가죽 갑피

이탈리아산 솔리드 러버 + EVA + TPU를 합성한 아웃솔

흑니켈 도금 후 팁 처리한 한국산 폴리에스테르 끈

시멘트 공법

made in Vietnamnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천드리며 5단위 사이즈인 분들은 반 업하여 끈을 꽉 매는 것을 권장합니다.

굽 높이 : 4.5cm

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
balmoral 08 suede/cordura crescent black 수량증가 수량감소 270000 (  )

description
한국의 다양한 산지에서 가볍게 걸을 수 있는 트레킹화를 현대적으로 재해석했습니다. 안정감을 느낄 수 있는 컬러조합을 위해 블랙과 그레이 코듀라로 제작했으며 어두운 밤하늘 초승달에서 영감을 받아 crescent black이 탄생하게 되었습니다.


how we make it

미국 캔자스에서 직조한 코듀라 나일론

발수 가능한 소재로 크롬 태닝한 이탈리아산 스웨이드 소가죽 갑피

이탈리아산 솔리드 러버 + EVA + TPU를 합성한 아웃솔

흑니켈 도금 후 팁 처리한 한국산 폴리에스테르 끈

시멘트 공법

made in Vietnamnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천드리며 5단위 사이즈인 분들은 반 업하여 끈을 꽉 매는 것을 권장합니다.

굽 높이 : 4.5cm

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

상품명

balmoral 08 suede/cordura crescent black

판매가

₩270,000 재입고 알림 SMS

상품간략설명

description
한국의 다양한 산지에서 가볍게 걸을 수 있는 트레킹화를 현대적으로 재해석했습니다. 안정감을 느낄 수 있는 컬러조합을 위해 블랙과 그레이 코듀라로 제작했으며 어두운 밤하늘 초승달에서 영감을 받아 crescent black이 탄생하게 되었습니다.


how we make it

미국 캔자스에서 직조한 코듀라 나일론

발수 가능한 소재로 크롬 태닝한 이탈리아산 스웨이드 소가죽 갑피

이탈리아산 솔리드 러버 + EVA + TPU를 합성한 아웃솔

흑니켈 도금 후 팁 처리한 한국산 폴리에스테르 끈

시멘트 공법

made in Vietnamnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천드리며 5단위 사이즈인 분들은 반 업하여 끈을 꽉 매는 것을 권장합니다.

굽 높이 : 4.5cm

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

신발 모델 착용 이미지-S1L2
신발 모델 착용 이미지-S1L3
신발 상품 이미지-S2L2