OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


그라더스는 진실함을 추구합니다. hwmi(how we make it)을 통해 제품에 사용되는 소재와 제조 과정을 투명하게 공개하고자 합니다. 좋은 품질의 제품을 만들어 그 제품의 수명이 다할 때 까지 오래 사용할 수 있도록 하여 지속가능성을 실천할 것입니다.manufacturing

좋은 소재와 아름다운 디자인으로 제품을 만들기 위해 중요한 요소는 공정입니다. 그라더스는 대를 이어 신발을 만들며 경험을 쌓아온 포르투갈과 이탈리아의 공장과 우수한 생산 능력을 갖춘 베트남 공장에서 신발을 생산합니다. 지갑과 가방은 한국에서 완성도 높게 제작하고 있습니다.


traceability
제품 한 개에 사용되는 소재의 개수 : 평균 3.5개
제품 한 개에 사용되는 소재의 국가 : 평균 2.2개국

제품 한 개에 사용되는 부품의 개수 : 평균 8.6개
제품 한 개에 사용되는 부품의 국가 : 평균 3.2개국

제품 제조 국가 : 4국가(이탈리아, 포르투갈, 베트남, 대한민국)
제품 제조 공장 : 6곳
제품 제조 공장 방문 비율 : 83%(6곳 중 5곳 방문)

<인증서>
FSC(Forest Stewardship Council) 업체 인증 : 7곳
GOTS(Global Organic Textile Standard) 업체 인증 : 9곳
LWG(Leather Working Group) 회원 : 4곳


material

그라더스는 좋은 소재를 찾기 위한 여정을 떠납니다. 갑피 가죽과 안감, 아웃솔 등 각 포지션에 가장 적합하며 우수한 소재를 사용하기 위해, 여러 공급처의 프로필을 살피며 환경에 대한 책임감까지 고려합니다.


 

스웨이드

• 종류: 크러스트 소가죽
• 태닝: 크롬 태닝(이탈리아 피사 산타 크로체)
• 마감: 없음
• 원피: 프랑스와 네덜란드
• 두께: 1.4mm-1.6mm

 

소가죽

• 종류 : 풀그레인 베지터블 소가죽
• 태닝 : 베지터블 태닝
• 마감 : 새틴 아날린
• 원피 : 프랑스, 네덜란드
• 두께 : 1.6mm-1.8mm

 

버팔로 가죽

• 종류: 풀그레인 버팔로
• 태닝: 크롬 태닝(이탈리아 피사)
• 원피: 이집트/포르투갈
• 두께: 1.4mm-1.6mm


 

소가죽

• 종류 : 풀그레인 소가죽
• 태닝 : 크롬 프리 태닝 (이탈리아 마르케 페르모)
• 마감 : 세미아날린
• 원피 : 파키스탄
• 두께 : 0.8mm-1.0mm

 

소가죽

• 종류 : 풀그레인 소가죽 더블 숄더
• 태닝 : 씬세틱 태닝 (베지터블 태닝과 유사)
• 마감 : 무광 아날린
• 원피 : 프랑스, 네덜란드
• 두께 : 1.4mm-1.6mm

 

스웨이드

• 종류: 크러스트 소가죽
• 태닝: 크롬 태닝(이탈리아 피사 산타 크로체)
• 마감: 없음
• 원피: 프랑스와 네덜란드
• 두께: 1.0mm-1.2mm


 

소가죽

• 종류: 풀그레인 하프카프
• 태닝: 베지터블 태닝 후 메탈 프리(이탈리아 몬테 우라노)
• 마감: 메탈 프리
• 원피: 유럽
• 두께: 0.8mm-1.0mm

 

소가죽

• 종류: 풀그레인 소가죽
• 태닝: 베지터블 태닝(이탈리아 클레)
• 마감: 마감없음
• 원피: 이탈리아
• 웰트: 베지터블 태닝된 소가죽(몬테 산 기우스토)

 

나일론

• 종류 : 코듀라 나일론 원단
• 생산 : 미국 캔자스


 

소가죽

• 종류 : 소가죽
• 태닝 : 크롬 프리 태닝(포르투갈 펠게이라)
• 원피 : 브라질
• 생산 : 포르투갈 펠게이라

 

스웨이드

• 종류: 풀그레인 소가죽 풀카프
• 태닝: 크롬 태닝(이탈리아 베네토 비첸자)
• 마감: 세미아날린
• 원피: 유럽
• 두께: 1.0mm-1.2mm

 

고무

• 종류 : 고무나무 원액
• 생산 : 프랑스 비히유


 

폴리에스터

• 종류 : 자일리톨 폴리에스터
• 생산 : 이탈리아 데센자노 델 가르다

 

크레이프

• 종류 : 고무
• 생산 : 이탈리아 카스텔로 다고냐

 

합성 고무

• 종류 : 고무
• 생산 : 포르투갈 펠게이라


 

코르크

• 종류 : 고무
• 생산 : 스페인 엘체

 

eva

• 종류 : 마이크로 eva
• 생산 : 이탈리아 몬테보넬로

 

합성 고무

• 종류 : 솔리드 러버 + EVA 미드솔 + TPU를 합성
• 생산 : 중국 광저우


 

버팔로 가죽

• 종류: 풀그레인 버팔로
• 태닝: 크롬 태닝(이탈리아 피사)
• 원피: 이집트/포르투갈
• 두께: 1.4mm-1.6mm

 

스웨이드

• 종류: 크러스트 소가죽
• 태닝: 크롬 태닝(이탈리아 피사 산타 크로체)
• 마감: 없음
• 원피: 프랑스와 네덜란드
• 두께: 1.0mm-1.2mm


 

나일론

• 종류 : 코듀라 나일론 원단
• 생산 : 미국 캔자스

 

고무

• 종류 : 고무나무 원액
• 생산 : 프랑스 비히유


 

합성 고무

• 종류 : 고무
• 생산 : 포르투갈 펠게이라

 

합성 고무

• 종류 : 솔리드 러버 + EVA 미드솔 + TPU를 합성
• 생산 : 중국 광저우


 

폴리에스터

• 종류 : 폴리에스터
• 생산 : 베트남 빈드엉 투저우못


최종 업데이트 : 2023. 03. 21