OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


그라더스는 진실함을 추구합니다. hwmi(how we make it)을 통해 제품에 사용되는 소재와 제조 과정을 투명하게 공개하고자 합니다. 좋은 품질의 제품을 만들어 그 제품의 수명이 다할 때 까지 오래 사용할 수 있도록 하여 지속가능성을 실천할 것입니다.

manufacturing

좋은 소재와 아름다운 디자인으로 제품을 만들기 위해 중요한 요소는 공정입니다. 그라더스는 대를 이어 신발을 만들며 경험을 쌓아온 포르투갈과 이탈리아의 공장과 우수한 생산 능력을 갖춘 베트남 공장에서 신발을 생산합니다.


traceability

제품 한 개에 사용되는 소재의 개수 : 평균 3.5개
제품 한 개에 사용되는 소재의 국가 : 평균 2.2개국

제품 한 개에 사용되는 부품의 개수 : 평균 8.6개
제품 한 개에 사용되는 부품의 국가 : 평균 3.2개국

제품 제조 국가 : 4국가(이탈리아, 포르투갈, 베트남, 대한민국)
제품 제조 공장 : 6곳
제품 제조 공장 방문 비율 : 83%(6곳 중 5곳 방문)

<인증서>
FSC(Forest Stewardship Council) 업체 인증 : 7곳
GOTS(Global Organic Textile Standard) 업체 인증 : 9곳
LWG(Leather Working Group) 회원 : 4곳


material

그라더스는 좋은 소재를 찾기 위한 여정을 떠납니다. 갑피 가죽과 안감, 아웃솔 등 각 포지션에 가장 적합하며 우수한 소재를 사용하기 위해, 여러 공급처의 프로필을 살피며 환경에 대한 책임감까지 고려합니다.


 

크러스트 소가죽

• 태닝 :

크롬 태닝(이탈리아 피사 산타 크로체)

• 원피 :

프랑스, 네덜란드

• 두께:

1.4mm-1.6mm

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

blucher 10, blucher 11, slides 03, slides 04, loafer 01 suede

 

풀그레인 베지터블 소가죽

• 태닝 :

베지터블 태닝

• 원피 :

프랑스, 네덜란드

• 두께:

1.6mm-1.8mm

• 마감 :

새틴 아날린

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

blucher 09

 

풀그레인 버팔로

• 태닝 :

크롬 태닝(이탈리아 피사)

• 원피 :

이집트, 포르투갈

• 두께 :

1.4mm-1.6mm

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

blucher 08, boots 01 leather, balmoral 09


 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

크롬 프리 태닝(이탈리아 마르케 페르모)

• 원피 :

파키스탄

• 두께 :

0.8m-1.0mm

• 마감 :

세미 아날린

• 파츠 :

안감

• 제품 :

blucher 09, balmoral 07, slides 04

 

풀그레인 소가죽 더블 숄더

• 태닝 :

씬세틱 태닝(베지터블 태닝과 유사)

• 원피 :

프랑스, 네덜란드

• 두께 :

1.4mm-1.6mm

• 마감:

무광 아날린

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

blucher 09

 

크러스트 소가죽

• 태닝 :

크롬 태닝(이탈리아 피사 산타 크로체)

• 원피 :

프랑스, 네덜란드

• 두께 :

1.0mm-1.2mm

• 파츠 :

풋베드

• 제품 :

balmoral 07, balmoral 08, boots 01 suede


 

풀그레인 하프카프

• 태닝 :

베지터블 태닝 후 메탈 프리(이탈리아 몬테우라노)

• 원피 :

유럽

• 두께 :

0.8mm-1.0mm

• 마감:

메탈 프리

• 파츠 :

안감

• 제품 :

blucher 08, boots 01, loafer 01 bicolor, balmoral 09

 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

베지터블 태닝(이탈리아 클레)

• 원피 :

이탈리아

• 웰트 :

베지터블 태닝된 소가죽(몬테 산 기우스토)

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

blucher 08, balmoral 09

 

코듀라 나일론 원단

• 생산 :

미국 캔자스

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

balmoral 08


 

소가죽

• 태닝 :

크롬 프리 태닝(포르투갈 펠게이라)

• 원피 :

브라질

• 생산 :

포르투갈 펠게이라

• 파츠 :

인솔

• 제품 :

blucher 10, blucher 11

 

풀그레인 소가죽 풀카프

• 태닝 :

크롬 태닝(이탈리아 베네토 비첸자)

• 원피 :

유럽

• 두께 :

1.0mm-1.2mm

• 마감:

세미 아날린

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

balmoral 07

 

천연 라텍스 고무

• 생산 :

프랑스 비히유

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

blucher 09


 

자일리톨 폴리에스터

• 생산 :

이탈리아 데센자노 델 가르다

• 파츠 :

안감

• 제품 :

balmoral 08 black

 

천연 크레이프

• 생산 :

이탈리아 카스텔로 다고냐

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

blucher 10, blucher 11

 

합성 고무

• 생산 :

포르투갈 펠게이라

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

balmoral 07


 

코르크

• 생산 :

스페인 엘체

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

slides 03, slides 04

 

마이크로 eva

• 생산 :

이탈리아 몬테보넬로

• 파츠 :

아웃솔

•제품 :

slides 03, slides 04

 

솔리드 러버 + EVA 미드솔 + TPU 합성 고무

• 생산 :

중국 광저우

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

balmoral 08


 

폴리에스터

• 생산 :

베트남 빈드엉 투저우못

• 파츠 :

안감

• 제품 :

balmoral 08 flamingo, glacier, oasis

 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

복스카프 가죽을 크롬 태닝

• 원피 :

프랑스

• 두께 :

1.4mm-1.6mm

• 마감 :

세미 아날린

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

loafer 01 black

 

소가죽

• 태닝 :

베지터블 태닝

• 원피 :

이탈리아

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

loafer 01, loafer 02


 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

믹스드 태닝

• 원피 :

이탈리아

• 두께 :

1.4mm-1.6mm

• 마감 :

세미 아날린

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

loafer 01 bicolor

 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

크롬 태닝

• 원피 :

파키스탄

• 두께 :

0.7mm-0.9mm

• 마감 :

세미 아날린

• 파츠 :

안감

• 제품 :

loafer 01 black, loafer 02

 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

크롬 태닝

• 원피 :

유럽

• 두께 :

1.1mm-1.3mm

• 마감 :

아날린

• 파츠 :

겉감

• 제품 :

loafer 02


 

풀그레인 버팔로

• 태닝 :

크롬 태닝(이탈리아 피사)

• 원피 :

이집트, 포르투갈

• 두께 :

1.4mm-1.6mm

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

blucher 08, boots 01 leather

 

크러스트 소가죽

• 태닝 :

크롬 태닝(이탈리아 피사 산타 크로체)

• 원피 :

프랑스, 네덜란드

• 두께 :

1.0mm-1.2mm

• 파츠 :

풋베드

• 제품 :

balmoral 07, balmoral 08, boots 01 suede


 

코듀라 나일론 원단

• 생산 :

미국 캔자스

• 파츠 :

갑피

• 제품 :

balmoral 08

 

천연 라텍스 고무

• 생산 :

프랑스 비히유

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

blcher 09


 

합성 고무

• 생산 :

포르투갈 펠게이라

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

balmoral 07

 

솔리드 러버 + EVA 미드솔 + TPU 합성 고무

• 생산 :

중국 광저우

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

balmoral 08


 

소가죽

• 태닝 :

베지터블 태닝

• 원피 :

이탈리아

• 파츠 :

아웃솔

• 제품 :

loafer 01, loafer 02

 

풀그레인 소가죽

• 태닝 :

크롬 태닝

• 원피 :

유럽

• 두께 :

1.1mm-1.3mm

• 마감 :

아날린

• 파츠 :

겉감

• 제품 :

loafer 02


최종 업데이트 : 2023. 07. 25