OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

repair service

grds는 제품을 더욱 오래 신을 수 있도록 유상 수선 서비스를 진행하고 있습니다. 수선 및 클리닝을 통해 제품의 가죽과 실루엣을 멋스럽게 유지할 수 있습니다.

웹사이트 우측 하단 'live chat'으로 메시지 주시면 제품 상태에 대한 상담과 구체적인 수선 진행 절차를 안내드리겠습니다.

* 제품의 마모 상태와 오염 상태에 따라 가격은 변동 될 수 있습니다.

신발을 오래도록 신는 방법

❶ 한 신발만 오래 착용하지 않고 돌아가면서 착용한다.
❷ 구두끈은 항상 풀어둔다.
❸ 슈트리를 끼워서 보관한다.
❹ 신발 착용시 슈혼을 사용한다.
❺ 오랫동안 착용한 신발은 흡습제를 통해 하루 정도 습기를 제거한다.
❻ 신발장용 흡습제를 사용하여 신발에 습기가 차지 않도록 한다.
❼ 놓치기 쉬운 인솔 끝부분의 먼지도 주기적으로 제거한다.

suede

준비물 :슈트리(없을 시 생략), 마모 브러쉬, 스웨이드용 브러쉬, 사포(필요시)

❶ 끈을 분리한다.
❷ 슈트리를 끼운다.(없을 시 생략)
❸ 마모 브러쉬로 먼지를 털어낸다.
 : 털이 부드러운 마모 브러쉬로 구석구석 꼼꼼하게 털어낸다. 스웨이드 특성상 먼지가 쌓이기 쉬우므로 일반적인 가죽 제품보다 더욱 꼼꼼히 손질해 준다.
 • 추천 제품 : 콜럼버스 저먼브러쉬2
❹ 스웨이드용 브러쉬로 얼룩을 벗겨낸다.
 : 이 과정에서 얼룩이 잘 벗겨지지 않을 시 사포로 문질러준다.
 • 추천 제품 : 사피르 크레이프 브러쉬
❺ 마모 브러쉬로 털을 정리한다.
  : 한 방향으로 손질하는 것이 고른 결을 유지시킨다.

buffalo leather

준비물 :슈트리(없을 시 생략), 마모 브러쉬, 클리너, 슈크림, 마른 천, 돈모 브러쉬

❶ 끈을 분리한다.
❷ 슈트리를 끼운다.(없을 시 생략)
❸ 마모 브러쉬로 먼지를 털어낸다.
 : 털이 부드러운 마모 브러쉬로 구석구석 꼼꼼하게 털어낸다.
 • 추천 제품 : 콜럼버스 저먼브러쉬2
❹ 클리너로 닦아낸다.
 : 손가락에 천을 감아 힘주어 원을 그리듯 닦는다. 한번 닦을 때 클리너양은 100원짜리 동전 크기면 충분하다.
 • 추천 제품 : 사피르 유니버셜 레더 로션
❺ 슈크림을 바른다.
 : 맨 손가락 혹은 손가락에 비닐을 감아 신발과 같은 색의 슈크림을 바른다.
 • 추천 제품 : 사피르 느와르 크렘 1925
❻ 슈크림이 골고루 스며들도록 문지른다.
 : 슈크림이 가죽에 확실히 스며들도록 돈모 브러쉬로 문지른다.
 • 추천 제품 : 다스코 브리스톨 브러시
❼ 남은 슈크림을 닦아낸다.
 : 다 스며들지 않은 남은 슈크림은 떨어내듯 깨끗하고 마른 천으로 닦아낸다.

* blucher 08 leather brown의 경우 슈크림을 바를 때 같은 색을 바르거나 같은 색이 없는 경우 약간 밝은 색을 추천한다.

vegetable leather

준비물 :슈트리(없을 시 생략), 마모 브러쉬, 클리너, 슈크림, 마른 천, 돈모 브러쉬

❶ 끈을 분리한다.
❷ 슈트리를 끼운다.(없을 시 생략)
❸ 먼지를 털어낸다.
 : 털이 부드러운 마모 브러쉬로 구석구석 꼼꼼하게 털어낸다.
 • 추천 제품 : 콜럼버스 저먼브러쉬2
❹ 클리너로 닦아낸다.
 : 손가락에 천을 감아 부드럽게 닦는다. 클리너가 한 곳에 오래 있을 경우 가죽의 이염이 발생하며 지워지지 않을 수 있다.
 • 추천 제품 : 부트블랙 투페이스 로션
❺ 슈크림을 바른다.
 : 맨 손가락 혹은 손가락에 비닐을 감아 신발에 무색의 슈크림을 바른다.
 • 추천 제품 : 사피르 느와르 크렘 1925
❻ 슈크림이 골고루 스며들도록 문지른다.
 : 슈크림이 가죽에 확실히 스며들도록 돈모 브러쉬로 문지른다.
 • 추천 제품 : 다스코 브리스톨 브러시
❼ 남은 슈크림을 닦아낸다.
 : 다 스며들지 않은 남은 슈크림은 떨어내듯 깨끗하고 마른 천으로 닦아낸다.

* blucher 09에 사용된 베지터블 레더는 사용하는 케어용품의 종류, 양에 따라 케어하는 와중에도 가죽의 손상이 발생할 수 있습니다. 간단한 케어는 집에서 하실 수 있지만, 심한 오염이 있을 경우 그라더스 측으로 케어 서비스 요청을 권장합니다.(비용 발생)