OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
[온라인] [오프라인]
구매액 기준 직전연도 1년 누적
RED 150만원 이상 구매 고객
- 구매 금액의 5% 적립
- 연간 10% 할인 쿠폰 1장
- 연간 5% 할인 쿠폰 4장
- 생일 축하 15% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
- 연말 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 3회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 20% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
500만원 이상 구매 고객
- 구매 금액의 5% 적립
- 10% 상시 할인
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 가능)
- 연말 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 3회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 20% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
BLACK 80만원 이상 150만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 3% 적립
- 연간 5% 할인 쿠폰 2장
- 생일 축하 10% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
- 승급 축하 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 1회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 10% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
300만원 이상 500만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 3% 적립
- 5% 상시 할인
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 가능)
- 승급 축하 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 1회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 10% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
WHITE 80만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 2% 적립
- 신규가입 시 10,000원 적립금 지급
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
300만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 2% 적립
- 첫 구매 5% 할인
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
[온라인]
구매액 기준 직전연도 1년
RED 150만원 이상 구매 고객
- 구매 금액의 5% 적립
- 연간 10% 할인 쿠폰 1장
- 연간 5% 할인 쿠폰 4장
- 생일 축하 15% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
- 연말 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 3회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 20% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
BLACK 80만원 이상 150만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 3% 적립
- 연간 5% 할인 쿠폰 2장
- 생일 축하 10% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
- 승급 축하 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 1회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 10% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
WHITE 80만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 2% 적립
- 신규가입 시 10,000원 적립금 지급
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
[오프라인]
구매액 기준 누적
RED 500만원 이상 구매 고객
- 구매 금액의 5% 적립
- 10% 상시 할인
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 가능)
- 연말 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 3회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 20% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
BLACK 300만원 이상 500만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 3% 적립
- 5% 상시 할인
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 가능)
- 승급 축하 굿즈 제공
- grds 슈케어 서비스 연 1회 무료
- 신발 보강 수선 및 아웃솔 교체 수선시 10% 할인 제공
- 오프라인 이벤트 및 할인 행사 우선 초대, 제품 정보 선공개
WHITE 300만원 미만 구매 고객
- 구매 금액의 2% 적립
- 첫 구매 5% 할인
- 생일 축하 5% 할인 쿠폰(중복 할인 불가)
회원가입 바로가기
공지사항

온라인과 오프라인 멤버십은 별도로 운영됩니다.

주문금액이 아닌 실결제 금액에 따라서 회원 등급이 적용됩니다.

실결제 금액 반영은 제품 배송 완료 후 15일이 지나, 적립금이 지급되었을 때 반영되어 회원 등급이 변경됩니다.

온라인 회원 등급 유지 기간은 1년(12개월)입니다. (2024년 1월 1일부터 적용) 오프라인 멤버십은 산정 기준 달성 시 회원 등급이 무기한 유지됩니다.

최소 구매금액 5만 원 이상 구매 시 적립금 사용이 가능합니다.

RED, BLACK 등급의 연간 할인쿠폰은 매년 1월 첫째 주에 발급됩니다. 1년간 사용가능하며, 이후 소멸됩니다.

SMS/이메일 수신 동의 시 생일 축하 5% 할인 쿠폰을 지급해 드립니다. 생일 15일 전 발급되며, 발급일로부터 45일 이내 사용 가능합니다.

향후 등급별 혜택 및 선정 기준은 사전통지 후 변경될 수 있습니다.

멤버십 산정과 관련된 자세한 문의는 웹사이트 우측 하단의 ‘live chat’으로 부탁드립니다.