OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

좋은 라이프스타일이란 어떤 것일까요? grds paper는 이에 대해 탐구하고 일상 속에서 영감을 찾아 공유합니다. 3주 간격으로 발행됩니다.


grds paper #10.
WE LOVE MOVIES

우리는 누구나 영화를 좋아한다. 영화관 데이트를 좋아하는 커플이든, 그저 팝콘 먹는 걸 좋아하는 사람이든, 늦은 밤에…

grds paper #9.
책과 읽는 행위에 대하여

나에게 책을 읽는다는 것은 현실 도피에서 시작된 단순한 행위였다. 무수히 많은 고민들로 하여금 잠시나마 벗어날…

grds paper #8.
home sweet home

집은 내가 어떤 사람인지가 고스란히 드러나는 공간이다. 쉴 때 무엇을 하는지, 어떤 색깔을 좋아하는…

grds paper #7.
bye 2022, hello 2023

서른이 지나고 새해에 습관처럼 적어내려가던 버킷리스트들은 작성하지 않는다. 더 이상 새로운 것이 새롭…

grds paper #6.
크리스마스를 기다리는 마음

12월은 친구들이 생각나고 보고 싶어지는 달이다. 각자 바쁘게 사느라 만나지 못했던 오래된 친구에게…

grds paper #5.
건강은 챙길 수 있을 때 챙겨요!

올해에는 생각지도 못한 수술을 두 번이나 하게 되면서 건강에 대해 다시 한번 생각해 보는 계기가…

grds paper #4.
여행, 어디로든 떠나볼까요

유난히 주변에서 여행 소식이 많이 들리는 요즘이다. 별다른 여행 계획이 없는 나는 조용한 10월을 보내고…

grds paper #3.
가을의 흔적을 찾아서

지난 연휴 동안 연속적으로 비가 내리더니 완연한 가을이 찾아왔다. 사무실에 앉아 빨리 넘어가는 해를 보니…

grds paper #2.
행복이란 무엇일까요?

지금 행복하냐고 물었을 때 자신 있게 너무나도 행복하다고 답하는 사람을 볼 때면 부럽기…

grds paper #1.
걸음

여느 출근길, 주민들의 쓰레기로 쌓여있던 골목 어귀에서 수줍게 핀 해바라기를 발견했다. 매일 지나치며 무성한 이파리…