OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
faq

제품 및 사이즈

베지터블 태닝 및 스톤위싱 처리된 제품은 착용 초기에 이염이 발생할 수 있으니 밝은색의 하의와 양말은 가급적 피해주시기 바랍니다. 일정 횟수 이상 착용하여 제품을 길들인 후에 착용하는 것을 권장합니다.
천연 가죽 소재의 제품은 폭우나 폭설 시 착용을 삼가 주시기 바랍니다.

grds의 제품은 기본적으로 정 사이즈를 추천합니다.
제품 및 사이즈 문의는 우측 하단 ‘live chat’으로 제품명을 기재하여 남겨주시기 바랍니다.
오프라인 매장 방문 시에는 알맞은 사이즈를 구매하실 수 있도록 도와드리겠습니다.

배송

주문 내역 및 배송 현황은 ‘account’에서 확인할 수 있습니다.
grds는 CJ대한통운을 이용합니다.
50,000원 미만 주문 시 배송비 3,000원이 부과됩니다.
주문 후 결제 완료일부터 평균 1-3일 정도 소요됩니다. (주말/공휴일 제외)
입고 지연 및 품절 등 재고 상황에 따라 배송이 지연될 수 있습니다.
국제 배송을 원하시는 경우, 우측 하단의 ‘live chat’으로 문의해 주시기 바랍니다.

교환 및 반품

단순 변심으로 인한 교환 및 반품은 1회에 한하여 유상으로 가능합니다.
교환 및 반품 처리는 제품 수령 후 7일 내에 가능합니다.

<교환 및 반품이 불가능한 경우>
- 고객 부주의로 인해 제품이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 (포장, 택, 박스 훼손)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간의 경과에 의하여 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

<교환 및 반품 접수 방법>
- 교환 : live chat 접수 → 택배 접수 및 6,000원 배송비 입금 → 제품 확인 → 교환 처리
- 반품 : live chat 접수 → 택배 접수 및 3,000원 배송비 입금 → 제품 확인 → 환불 처리

A/S

grds 신발은 엄격한 품질관리와 공정 과정을 거쳐 최상의 품질로 제작됨을 보증합니다.
겉감 가죽의 긁힘 및 주름, 안감의 마모, 물에 의한 손상은 정상적인 마모이기 때문에 결함으로 간주되지 않습니다.
이 외의 제품 품질에 이상이 있는 경우에는 A/S 서비스를 제공합니다.
유, 무상 판정은 품질 보증기간, 제품 하자, 소비자 과실 여부에 의해 결정됩니다. 유상 수선은 결제가 완료된 후 발송됩니다.

<A/S 접수 방법>
live chat  접수 → 수선 기능 유무 판정 → 제품 수거 → 수선 및 발송 (약 10일 - 2주 소요)