OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
바지 모델 착용 이미지-S1L2
바지 모델 착용 이미지-S1L3
바지 모델 착용 이미지-S1L4
기본 정보
상품명 loafer 01 suede brown (only for men)
판매가 ₩390,000
상품간략설명

description
클래식한 로퍼의 원형을 살리면서 슈포켓 스트랩에 핸드 스티칭 디테일을 넣어 캐주얼함과 빈티지함을 동시에 살린 제품입니다. 클래식과 캐주얼의 접점을 찾기 위해 수차례 디자인을 수정, 뱀프(로퍼의 발등 부분)의 길이를 짧게 하고 앞코 스티칭 라인을 둥글게 하여 발등의 바깥쪽을 향해 디자인했습니다.

아웃솔 1회, 갑피 제작 후 통으로 1회 총 2차례의 걸쳐 스톤워싱(stone washing) 처리하여 빈티지한 느낌을 더했습니다. 아웃솔 바닥에 각각 ‘humility’와 ‘patience’가 새겨져 있으며 이는 제품을 대하는 마음가짐으로 신는 모든 이들에게 영감을 가져다주길 바랍니다.

캠페인 보러가기


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 언라인드 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 언라인드 스웨이드 송아지 인솔

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

제품 전체를 돌과 함께 드럼통에 넣어 스톤워싱으로 마감(2 washed)

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.0cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스톤워싱 처리 과정에서 생긴 자국은 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

스톤워싱 처리 과정으로 스웨이드 가죽의 컬러가 균일하지 않을 수 있습니다.

제품을 사용하면서 스톤워싱처리로 생기는 주름과 크랙은 자연스러운 현상입니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
loafer 01 suede brown (only for men) 수량증가 수량감소 390000 (  )

description
클래식한 로퍼의 원형을 살리면서 슈포켓 스트랩에 핸드 스티칭 디테일을 넣어 캐주얼함과 빈티지함을 동시에 살린 제품입니다. 클래식과 캐주얼의 접점을 찾기 위해 수차례 디자인을 수정, 뱀프(로퍼의 발등 부분)의 길이를 짧게 하고 앞코 스티칭 라인을 둥글게 하여 발등의 바깥쪽을 향해 디자인했습니다.

아웃솔 1회, 갑피 제작 후 통으로 1회 총 2차례의 걸쳐 스톤워싱(stone washing) 처리하여 빈티지한 느낌을 더했습니다. 아웃솔 바닥에 각각 ‘humility’와 ‘patience’가 새겨져 있으며 이는 제품을 대하는 마음가짐으로 신는 모든 이들에게 영감을 가져다주길 바랍니다.

캠페인 보러가기


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 언라인드 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 언라인드 스웨이드 송아지 인솔

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

제품 전체를 돌과 함께 드럼통에 넣어 스톤워싱으로 마감(2 washed)

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.0cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스톤워싱 처리 과정에서 생긴 자국은 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

스톤워싱 처리 과정으로 스웨이드 가죽의 컬러가 균일하지 않을 수 있습니다.

제품을 사용하면서 스톤워싱처리로 생기는 주름과 크랙은 자연스러운 현상입니다.

상품명

loafer 01 suede brown (only for men)

판매가

₩390,000

상품간략설명

description
클래식한 로퍼의 원형을 살리면서 슈포켓 스트랩에 핸드 스티칭 디테일을 넣어 캐주얼함과 빈티지함을 동시에 살린 제품입니다. 클래식과 캐주얼의 접점을 찾기 위해 수차례 디자인을 수정, 뱀프(로퍼의 발등 부분)의 길이를 짧게 하고 앞코 스티칭 라인을 둥글게 하여 발등의 바깥쪽을 향해 디자인했습니다.

아웃솔 1회, 갑피 제작 후 통으로 1회 총 2차례의 걸쳐 스톤워싱(stone washing) 처리하여 빈티지한 느낌을 더했습니다. 아웃솔 바닥에 각각 ‘humility’와 ‘patience’가 새겨져 있으며 이는 제품을 대하는 마음가짐으로 신는 모든 이들에게 영감을 가져다주길 바랍니다.

캠페인 보러가기


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 언라인드 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 언라인드 스웨이드 송아지 인솔

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

제품 전체를 돌과 함께 드럼통에 넣어 스톤워싱으로 마감(2 washed)

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.0cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스톤워싱 처리 과정에서 생긴 자국은 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

스톤워싱 처리 과정으로 스웨이드 가죽의 컬러가 균일하지 않을 수 있습니다.

제품을 사용하면서 스톤워싱처리로 생기는 주름과 크랙은 자연스러운 현상입니다.

바지 모델 착용 이미지-S1L2
바지 모델 착용 이미지-S1L3
바지 모델 착용 이미지-S1L4