OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

드레스 모델 착용 이미지-S45L2
드레스 모델 착용 이미지-S45L3
드레스 모델 착용 이미지-S45L4
드레스 상품 이미지-S45L5
기본 정보
상품명 slides 03 suede green moss
판매가 ₩179,000
상품간략설명

description
실내/외 구분 없이 편안하게 신을 수 있는 제품입니다.
집에서는 물론 작업실 혹은 여행 중 호텔에서 신는 것을 상상하며 만들었습니다. Brice marden의 테르 베르트(terre verte) 작업에서 확장한 컬러들로 표현, 이끼와 흙에서 발견할 수 있는 깊은 어스톤을 사용했습니다.


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 스웨이드 송아지 가죽 갑피

스페인산 코르크 + 고무 + 기타 성분를 합성한 코르크 미드솔

이탈리아산 마이크로 EVA 아웃솔

시멘트 공법

made in Portugal



notice

한 사이즈 크게 신는 것을 추천합니다.

굽 높이 : 2.1cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스웨이드 가죽이므로 비가 오는 날은 피해주시기 바랍니다.

인솔 위 로고는 실크스크린 방식으로 빈티지스럽게 표현되어 자연스럽게 흐려지는 것이 특징입니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
slides 03 suede green moss 수량증가 수량감소 179000 (  )

description
실내/외 구분 없이 편안하게 신을 수 있는 제품입니다.
집에서는 물론 작업실 혹은 여행 중 호텔에서 신는 것을 상상하며 만들었습니다. Brice marden의 테르 베르트(terre verte) 작업에서 확장한 컬러들로 표현, 이끼와 흙에서 발견할 수 있는 깊은 어스톤을 사용했습니다.


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 스웨이드 송아지 가죽 갑피

스페인산 코르크 + 고무 + 기타 성분를 합성한 코르크 미드솔

이탈리아산 마이크로 EVA 아웃솔

시멘트 공법

made in Portugal



notice

한 사이즈 크게 신는 것을 추천합니다.

굽 높이 : 2.1cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스웨이드 가죽이므로 비가 오는 날은 피해주시기 바랍니다.

인솔 위 로고는 실크스크린 방식으로 빈티지스럽게 표현되어 자연스럽게 흐려지는 것이 특징입니다.

상품명

slides 03 suede green moss

판매가

₩179,000

상품간략설명

description
실내/외 구분 없이 편안하게 신을 수 있는 제품입니다.
집에서는 물론 작업실 혹은 여행 중 호텔에서 신는 것을 상상하며 만들었습니다. Brice marden의 테르 베르트(terre verte) 작업에서 확장한 컬러들로 표현, 이끼와 흙에서 발견할 수 있는 깊은 어스톤을 사용했습니다.


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 스웨이드 송아지 가죽 갑피

스페인산 코르크 + 고무 + 기타 성분를 합성한 코르크 미드솔

이탈리아산 마이크로 EVA 아웃솔

시멘트 공법

made in Portugal



notice

한 사이즈 크게 신는 것을 추천합니다.

굽 높이 : 2.1cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스웨이드 가죽이므로 비가 오는 날은 피해주시기 바랍니다.

인솔 위 로고는 실크스크린 방식으로 빈티지스럽게 표현되어 자연스럽게 흐려지는 것이 특징입니다.


드레스 모델 착용 이미지-S45L2
드레스 모델 착용 이미지-S45L3
드레스 모델 착용 이미지-S45L4
드레스 상품 이미지-S45L5