OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
바지 모델 착용 이미지-S4L1
바지 모델 착용 이미지-S4L2
바지 모델 착용 이미지-S4L5
바지 상품상세 이미지-S4L6
바지 모델 착용 이미지-S4L3
바지 모델 착용 이미지-S4L4
기본 정보
상품명 loafer 01 leather bicolor brown (only for men)
판매가 ₩390,000
상품간략설명

description
클래식과 캐주얼이 균형을 이루도록 섬세하게 디자인하고 좋은 소재로 제작한 로퍼입니다. 클래식한 로퍼의 원형을 살리면서 뱀프(로퍼의 발등 부분)의 길이를 짧게 하고 앞코 스티칭 라인을 둥글게 하여 발등의 바깥쪽을 향하도록 디자인하여 캐주얼한 느낌을 살렸습니다.

갑피에 사용한 Conceria Carli사의 풀그레인 카프가죽으로 크롬 태닝 후 베지터블 태닝하였으며 세미 아날린 공법으로 마감하여 가죽 본연의 자연스러운 질감이 느낄 수 있으며 내구성이 높다는 장점이 있습니다. 가죽은 신을수록 부드러워지며 유연성이 있는 오일드 레더솔을 아웃솔로 사용해 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다. 더운 계절에 데님이나 코튼 쇼츠를 입고 로퍼를 신는 것을 상상하며 옐로우와 브라운 컬러를 조합했습니다.

아웃솔 바닥에 각각 ‘humility’와 ‘patience’ 가 새겨져 있으며 이는 제품을 대하는 마음가짐으로, 신는 모든 이들에게 영감을 가져다주길 바랍니다.

디자인 프로세스 보러가기


how we make it

믹스드 태닝(크롬 태닝 후 베지터블 태닝)한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 갑피

메탈 프리 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.0cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
loafer 01 leather bicolor brown (only for men) 수량증가 수량감소 390000 (  )

description
클래식과 캐주얼이 균형을 이루도록 섬세하게 디자인하고 좋은 소재로 제작한 로퍼입니다. 클래식한 로퍼의 원형을 살리면서 뱀프(로퍼의 발등 부분)의 길이를 짧게 하고 앞코 스티칭 라인을 둥글게 하여 발등의 바깥쪽을 향하도록 디자인하여 캐주얼한 느낌을 살렸습니다.

갑피에 사용한 Conceria Carli사의 풀그레인 카프가죽으로 크롬 태닝 후 베지터블 태닝하였으며 세미 아날린 공법으로 마감하여 가죽 본연의 자연스러운 질감이 느낄 수 있으며 내구성이 높다는 장점이 있습니다. 가죽은 신을수록 부드러워지며 유연성이 있는 오일드 레더솔을 아웃솔로 사용해 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다. 더운 계절에 데님이나 코튼 쇼츠를 입고 로퍼를 신는 것을 상상하며 옐로우와 브라운 컬러를 조합했습니다.

아웃솔 바닥에 각각 ‘humility’와 ‘patience’ 가 새겨져 있으며 이는 제품을 대하는 마음가짐으로, 신는 모든 이들에게 영감을 가져다주길 바랍니다.

디자인 프로세스 보러가기


how we make it

믹스드 태닝(크롬 태닝 후 베지터블 태닝)한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 갑피

메탈 프리 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.0cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품명

loafer 01 leather bicolor brown (only for men)

판매가

₩390,000

상품간략설명

description
클래식과 캐주얼이 균형을 이루도록 섬세하게 디자인하고 좋은 소재로 제작한 로퍼입니다. 클래식한 로퍼의 원형을 살리면서 뱀프(로퍼의 발등 부분)의 길이를 짧게 하고 앞코 스티칭 라인을 둥글게 하여 발등의 바깥쪽을 향하도록 디자인하여 캐주얼한 느낌을 살렸습니다.

갑피에 사용한 Conceria Carli사의 풀그레인 카프가죽으로 크롬 태닝 후 베지터블 태닝하였으며 세미 아날린 공법으로 마감하여 가죽 본연의 자연스러운 질감이 느낄 수 있으며 내구성이 높다는 장점이 있습니다. 가죽은 신을수록 부드러워지며 유연성이 있는 오일드 레더솔을 아웃솔로 사용해 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다. 더운 계절에 데님이나 코튼 쇼츠를 입고 로퍼를 신는 것을 상상하며 옐로우와 브라운 컬러를 조합했습니다.

아웃솔 바닥에 각각 ‘humility’와 ‘patience’ 가 새겨져 있으며 이는 제품을 대하는 마음가짐으로, 신는 모든 이들에게 영감을 가져다주길 바랍니다.

디자인 프로세스 보러가기


how we make it

믹스드 태닝(크롬 태닝 후 베지터블 태닝)한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 갑피

메탈 프리 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.0cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

바지 모델 착용 이미지-S4L1
바지 모델 착용 이미지-S4L2
바지 모델 착용 이미지-S4L5
바지 상품상세 이미지-S4L6
바지 모델 착용 이미지-S4L3
바지 모델 착용 이미지-S4L4